ประกันห้องชุด


คุณเป็นเจ้าของห้องชุดซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของท่าน เพื่อช่วยปกป้องห้องชุดจากเหตุอัคคีภัย การโจรกรรม และเหตุความเสียหายอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยห้องชุดที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินภายในห้องชุดของคุณ โดยทั่วไปแล้ว การก่อสร้างอาคารชุดจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของนิติบุคคลอยู่แล้ว เช่น สมาคมอาคารชุดไทย แม้ว่าสมาคมอาคารชุดไทยจะมีความคุ้มครองของตนเองอยู่แล้ว กรมธรรม์เหล่านี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่คุณในกรณีเหตุใช้กำลังบุกรุก น้ำท่วม และการคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ในกรณีเหล่านี้ ประกันภัยอาคารชุดจึงมีประโยชน์อย่างมาก!

 

ความคุ้มครองตามประกันภัยอาคารชุดโดยทั่วไปมีอะไรบ้าง?

  • อัคคีภัย ฟ้าผ่า และน้ำรั่วไหล
  • ภัยธรรมชาติ (วาตภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น) ยกเว้นน้ำท่วม
  • ความเสียหายต่อกระจก
  • เงินอุดหนุนที่พักชั่วคราว
  • ไฟฟ้าลัดวงจร
  • การลักทรัพย์ การลักทรัพย์โดยมีอาวุธ
  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั่วประเทศไทย